Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016

KẾ TOÁN VIỆT NAM

KẾ TOÁN VIỆT NAM

Ứng dụng "Kế toán Việt Nam" là một công cụ hữu ích giúp đỡ anh/chị làm nghề kế toán tra cứu kịp thời các nội dung liên quan đến công tác kế toán. 
Ứng dụng phiên bản 1.0 cập nhật những nội dung mới nhất liên quan đến lĩnh vực kế toán bao gồm: 
- Luật kế toán, 
- Chế độ kế toán, 
- Khấu hao tài sản cố định

Thứ Tư, 23 tháng 3, 2016

Phrasal Verbs Free

Phrasal Verbs Free are combinations of ordinary verbs and particles. They are a very important part of everyday English. Every Learner of English needs a basic understanding of the most common phrasal verbs and also of common nouns and adjectives made from phrasal verbs.
Thứ Năm, 10 tháng 3, 2016

Learning English With Funny Stories

LEARNING ENGLISH WITH FUNNY STORIES

There are 56 funny stories, each about 150 words which can be used to learn. Learner can be used:
- Reading
- Listening
- Speaking
- Writing

Feature:
- Suggested questions follow each story.
- Answer for each question.
- Font size can be adjust.
- Read the story with machine voice.